Ny bog: Seksuel chikane på arbejdspladsen. Faglige, politiske og retlige spor.

Download bogen her

Denne bog og dens resultater udspringer af forskningsprojektet GRIP (Gender Regimes in Politics). Projektet sætter fokus på, hvem og hvad der er afgørende for dansk ligestillingspolitik. Vi har arbej det med, hvem der historisk pressede på for politiske initiativer, og hvad der styrede, om ligestilling blev taklet i politiske initiativer eller i den danske aftalemodel. Vi ser også på, hvad retliggørelse og euro pæisering betyder for politikken, og hvordan det spiller sammen med de danske traditioner for flertalsdemokrati og kollektive aftaler for arbejdsmarkedet. Ved starten i 2014 omfattede GRIPprojektet ikke seksuel chikane som tema. Under forberedelsen til et oplæg til Arbejdstilsynets konference i november 2015 om seksuel chikane viste det sig, at emnet passede fint ind i den metodiske og teoretiske tilgang, vi har i projektet. Vi fandt også ud af, at der findes en om fattende international litteratur om emnet, men ingen nyere dansk forskning. Af disse grunde gik vi i gang med denne bog. Takket været VELUXfondens bevilling til projektet har vi kun net gennemføre en omfattende dataindsamling til brug for analysen: retssager og sager ved diverse nævn, ekspertinterviews, politiske do kumenter samt avisartikler. Vi takker vores videnskabelige assisten ter Anita Nissen, Helene Møller Larsen, Anna Stegger Gemzøe og Katrine Buus, der har arbejdet ihærdigt med indsamling, kategori sering og kodning af materialet og været en uvurderlig hjælp. Tak også til vores studentermedhjælpere, der har transskriberet vores interviews. 10 Vi er taknemmelige for, at vores interviewpersoner har delt deres viden og erfaringer med os. Interviewmaterialet bidrager værdifuldt til forståelsen af det komplekse fænomen, som seksuel chikane er. Vi takker den lange række af personer fra fagforeninger, arbejdsgiver organisationer og relevante myndigheder samt advokater og psyko loger, der har taget sig tid til at tale med os. En række personer har hjulpet os med adgang til og indsam ling af materiale fra retssagerne. Stor tak til Peter Breum, Jeanette Hahnemann og Maiken Dreyer Christensen for deres hjælp samt til medarbejderne ved de byretter, der også har været behjælpelige med at fremsende retsudskrifter. Ligeledes ønsker vi at kvittere for assistance ved aktindsigten hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Anette Borchorst og Lise Rolandsen Agustín Oktober 2017